cyklotrasa-Jevišovice-cíl

Úkol STOP XI CÍL: Starý zámek Jevišovice

Zde máš jednoznačný úkol. Vydechni, sedni, dej si příp. něco osvěžujícího či i hutnějšího v zámecké restauraci a pusť se do řešení.

Závěrečný úkol ke zpracování:

Poznámky, které jsi si cestou poznačil ti budou sloužit k doplnění následujícího textu. Mnohdy je budeš muset ještě opravit (něco přičíst, odečíst) a pak teprve doplnit. Neznamená však, že první místo v textu na doplnění odpovídá prvnímu úkolu na trase. Slova či letopočty budeš doplňovat, dle číselného označení např. STOP I. 1 či STOP II.2 atd.

Tak trpělivost i bystrého ducha !   

 Bonne chance !

Jean Louis Raduit de Souches pocházel z La Rochelle, která byla baštou .........STOP I/2.(2.p.mn.č.). Obléhání v La Rochelle, které JLRDS v mládí prožil, začalo roku... .... STOP IV /1 (odečti 190) a skončilo na podzim roku 1628 ke dni................. STOP III /1 (druhé slovo vyjádři číslovkou a sečti s dnem měsíce (číslovka měsíce), (název měsíce). Na rozdíl od obléhání Brna bylo mnohem těžší a delší. Projevil se opravdový hladomor a z 25 tisíc obyvatel přežilo jen 5 tisíc. Celkem trvalo.........STOP X/1 (součet dvou čísel) měsíců.

V letech 1636 - ...........STOP VI/3 (doplň letopočet poté, co z něho odečteš 300) pobýval Raduit de Souches ve své vlasti a pokoušel se vstoupit do služeb Ludvíka XIII. Po neúspěšném pokusu se vrátil zpět ke švédské armádě. Ve svých ..........STOP I /3 (spočítej,*1608) letech vstoupil do habsburských služeb

Obrana města Brna 1645 trvala celkem.........STOP VIII /1 (k získané číslovce přičti 100) dní.            Po vítězné obraně města se JLRDS přiblížil svému..............STOP III /2. V roce............STOP I /4 (přičti 10 let) byljmenován velitelem městské stráže ve Vídni. Raduit de Souches se dostalo mnohých poct, povýšení i odměn. Než se stal maršálem celého císařského vojska, hrabětem a tajným radou ve Vídni, byl roku 1658 jmenován generálem polním.....................STOP VIII /2 mistrem (před doplň slovo, které je schované v poznačeném slově/bez čtyřech posledních písmen)/ tedy velitelem nad veškerým dělostřelectvem. Jeho úkolem bylo vytlačit Švédy z Pomořanska. Tak jak je předtím vytlačil z Moravy, Čech i Dolních Rakous.

Raduit de Souches prožil v Jevišovicích symbolických ............STOP I /1 (spočítej roky) let. Součástí jevišovického panství byly nedaleké..............STOP I /6, kde nechal zřídit kapli a pak i Boží hrob dle jeruzalémského a najdete je tam dodnes.

Na místě poutního kostelíka, který Raduit de Souches nechal v Hlubokých Mašůvkách vystavět z kamene, stávala původně kaple ze..............STOP IV /2. Kromě kostelíka dal v Hlubokých Mašůvkách zbudovat i lázně. Byly to dřevěné lavice s káděmi. Dnes je na tom místě soukromý dům s popisným číslem........STOP IX/1. Zdejší léčivý pramen zvaný "Svatá studna" byl znám již v dobách dávných. Nachází se pod kostelíkem v údolí potoka................STOP VII/2. Raduit de Souches ho nechal tehdejší expertízou roku..........STOP VII/5 (doplň číslovku po odečtení čísla 329) prozkoumat. První písemně doložené uzdravení pochází z doby.....................STOP VII/3. Příklad zázračného uzdravení z dvojí slepoty se vztahuje k malé Kristýnce z Běhařovic z roku ..........STOP VII/4, o čemž svědčí votivní obraz v kostele, vlevo od hlavního oltáře.

Raduit de Souches byl se svou první manželkou roku..........STOP I /5 (odečti 1 rok) povýšen do hraběcího stavu. Jeho žena ještě v témže roce zemřela. Zámecký pán zůstal po smrtí své první ženy 14 let sám. Před necelým 70. rokem si vzal o 40 let mladší ženu z významného rodu Annu Salomé z Aspermont-Rekheim. Její rodový znak se nachází na fasádě kostela v Hlubokých Mašůvkách nad portálem na ...............STOP VII/ 1 straně, opačné od Raduit de Souches. Měl celkem ......STOP II /1 (od získané číslovky odečti jedničku) dětí. Syn z druhého manželství se však dožil pouze jednoho roku věku.

Na zámku Kravsko Raduit de Souches nikdy nepobýval, ten zakoupil od louckých opatů jeho pra-pravnuk..........................STOP VI /1 (doplň). Každopádně nese stopy nepřímých potomků Raduit de Souches přes italský rod Dentice di Frasso, kteří využívali zámek jako své.................STOP VI/2 sídlo a to až do roku........... STOP VI/3.

Křestní jméno Raduit de Souches se skládá ze dvou jmen. Druhé křestní jméno česky znamená Ludvík. Jaký je francouzský originál? ................STOP VI/4 (poskládej ze slova správně pět písmenek) 

Naše trasa by mohla vést i do města.........STOP V /1, protože tam Raduit de Souches vlastnil dům na Horním náměstí č. 9, kde později přebýval císař Napoleon, o čemž svědčí pamětní deska na fasádě. Cesta na kole však není příjemná a úbytek sil by mohl být značný. A to to jsme nemohli připustit !

Připomínkové akce uhájení města Brna pod vedením Raduit de Souches známe jako DEN BRNA se konají každoročně v polovině srpna a bylo tomu již odedávna, a to i za přítomnosti císařů. Významná byla vždy kulatá výročí. Např. oslavy 250. výročí uhájení města Brna se konaly 14.-16. srpna roku..........STOP IV/3. Konala se např. velká lidová slavnost v Pisárkách, na kterou se prodalo 15 tisíc vstupenek. Letos v roce 2020 si připomínáme 375. výročí a městské slavnosti proběhnou v době od 14. do 15. srpna. 


... a správné vyluštění najdete ZDE